POLITIKA PRIVATNOSTI

Hrvatska turistička zajednica, Iblerov trg 10/IV, 10000 Zagreb, tel +385 (0)1 4699 333, faks +385 (0)1 4557 827, email info@htz.hr, web www.htz.hr, www.croatia.hr. www.eurovelo8.hr
Ova politika privatnosti opisuje i pruža informacije na koji način Hrvatska turistička zajednica (dalje u tekstu: HTZ) obrađuje Vaše osobne podatke kao voditelj obrade.
HTZ je nacionalna turistička organizacija koja je, temeljem Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma  (Narodne novine broj 52/19 i 42/20) osnovana s ciljem stvaranja i promicanja identiteta i ugleda hrvatskog turizma u zemlji i svijetu. Aktivnosti HTZ-a obuhvaćaju planiranje i provedbu promotivne strategije, predlaganje i izvedbu promidžbenih aktivnosti koje su od zajedničkog interesa za sve subjekte u turizmu te podizanje razine kvalitete cjelokupne turističke ponude Hrvatske.
1. PODACI O SLUŽBENIKU ZA ZAŠTITU PODATAKA
U svezi pitanja o zaštiti osobnih podataka možete se obratiti službeniku za zaštitu osobnih podataka tel. +3851 4699 333, email: zop@htz.hr.
2. SVRHA I PRAVNI TEMELJI ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA
2.1. Vaše osobne podatke koji su nužni u svrhu  izvršavanja zadaća i ovlasti Hrvatske turističke zajednice obrađujemo u smislu članka 6. stavka 1. točke (e) UREDBE (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje u tekstu: Opća Uredba). Navedene zadaće i ovlasti propisane su odredbama Opće uredbe te Zakona o provedbi Opće uredbe, a iste uključuju:
 • davanje odgovora na zaprimljene upite;
 • poduzimanje radnji s ciljem kontrole usklađenosti s Općom uredbom;
 • postupanje po zaprimljenim prigovorima i pritužbama
2.2. Vaše osobne podatke obrađujemo ispunjavajući svoje pravne obveze u smislu članka 6. stavka 1. točke (c) Opće uredbe u svrhu:
 • odgovaranja na zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama;
 • zaposlenja u Hrvatskoj turističkoj zajednici. 
U okviru obavljanja zakonom propisanih poslova iz područja djelatnosti HTZ-a prikupljaju se osobni podaci putem sustava eVisitor. Sve informacije u obradi podataka putem sustava eVisitor nalaze se na sljedećoj poveznici: https://www.evisitor.hr/eVisitorWiki/Javno.Opci-uvjeti-koristenja.ashx#HB_Vrste_podataka_18.
2.3. Vaše osobne podatke obrađujemo temeljem legitimnog interesa u smislu članka 6. stavka 1. točke (f) Opće uredbe, u svrhu:
 • sudjelovanja na našim edukacijama i predavanjima
 • uključivanje u bazu podataka poslovnih partnera
 • sudjelovanja na sajmovima, studijskim putovanjima te događanjima u organizaciji HTZ-a
 • tonsko i video snimanje sjednica tijela HTZ-a u svrhu organizacije i praćenje sjednica.
2.4. Vaše osobne podatke obrađujemo temeljem privole u smislu članka 6. stavka 1. točke (a) Opće uredbe, u svrhu:
 • boljeg funkcioniranja svih značajki internetskih stranica i omogućavanja boljeg korisničkog iskustva
HTZ može objaviti pojedine odluke iz svog djelokruga (primjerice odluke o odabiru ponude i dodjeli potpora i sl.) na svojim internetskim stranicama, a ukoliko takve odluke sadrže osobne podatke fizičkih osoba vodi se računa o tome da se objavljuje samo nužan opseg osobnih podataka za ostvarenje svrhe u koju su podaci dani, odnosno prikupljeni.
HTZ može objaviti pojedina izvješća u kojima se mogu naći statistički podaci, ali bez mogućnosti identifikacije samih stranaka.
3. OBRADA OSOBNIH PODATAKA PUTEM TONSKOG I VIDEO SNIMANJA SJEDNICA TIJELA HTZ-A
 • svrha: organizacije i praćenje sjednica
 • pravni temelj: legitiman interes HTZ-a kao voditelja obrade osobnih podataka
 • primatelji: video snimke možemo dostaviti na zahtjev nadležnim tijelima (policija, sud) ako je potrebno za provođenje postupaka temeljem posebnih propisa
 • čuvanje: čuvamo najviše tri mjeseca po prihvaćanju zapisnika sa sjednice na koju se tonska i videosnimka odnosi ili duže ako su one izuzete kao dokaz u sudskom, upravnom, arbitražnom ili drugom postupku
4. KORIŠTENJE KOLAČIĆA (COOKIES)
HTZ može prikupljati i obrađivati anonimne podatke o pristupu svojoj web stranici i pretragama koje posjetitelji provode. Takvi anonimni podaci koriste se u interne svrhe poboljšanja proizvoda i usluga, kao i izrade internih statistika.
U navedenu svrhu na službenim internetskim stranicama www.htz.hr , www.croatia.hr , www.eurovelo8.hr koriste se tzv. kolačići (cookies) – tekstualne datoteke koje na računalo korisnika smješta internetski poslužitelj (server), putem kojeg davatelj usluge pristupa Internetu (ISP) prikazuje web stranicu, koji prikupljaju podatke o Vašoj adresi e-pošte, nazivu domene te datumu i vremenu pristupanja stranicama. Kolačići se ne mogu koristiti za otkrivanje Vašeg identiteta.
Kolačići nastaju kada preglednik na uređaju korisnika učita posjećeno mrežno odredište, koje potom šalje podatke pregledniku te izrađuje tekstualnu datoteku (kolačić). Preglednik dohvaća i šalje kolačić na poslužitelj internetske stranice prilikom povratka korisnika na njega.
Na našim stranicama koriste se tehnički kolačići (obavezni kolačići, ne mogu se isključiti) koji su nužni za funkcioniranje Internet mjesta
U okviru ove internetske stranice nalaze se video sadržaji i karte kod čijeg korištenja može doći do prijenosa osobnih podataka trećim stranama koje imaju sjedište u SAD (npr. kompaniji Google), koje se baziraju na kolačićima ili drugim tehničkim identifikatorima. Više o tome https://cookiedatabase.org/service/google-fonts/ i https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=hr&gl=hr.
Više informacija o korištenju kolačića možete pronaći u drugom Poglavlju ove Politike privatnosti.
5. VAŠA PRAVA U VEZI OBRADE OSOBNIH PODATAKA
Opća uredba regulira obradu i zaštitu osobnih podataka, među ostalim, i prava koja ispitanik može ostvariti.
Vaša su prava na temelju Opće uredbe:
5.1. Pravo na pristup osobnim informacijama
Ispitanik ima pravo na pristup svojim osobnim podacima koje obrađujemo o ispitaniku te može zatražiti detaljne informacije osobito o njihovoj svrsi obrade, o vrsti odnosno kategorijama osobnih podataka koji se obrađuju uključujući i uvid u svoje osobne podatke, o primateljima ili kategorijama primatelja te o predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni. Pristup osobnim podacima može biti ograničen samo u slučajevima propisanim pravom Unije ili našim nacionalnim zakonodavstvom odnosno kada se takvim ograničenjem poštuje bit temeljnih prava i sloboda drugih.
5.2. Pravo na ispravak osobnih podataka
Ispitanik ima pravo tražiti ispravljanje ili dopunjavanje svojih osobnih podataka ako prikupljeni podaci nisu točni, potpuni i ažurni. Za ostvarenje tog prava ispitanik treba poslati svoj zahtjev nama kao voditelju obrade pisanim putem, uključujući i elektronički oblik komunikacije.
Napominjemo kako je u zahtjevu potrebno specificirati što konkretno nije točno, potpuno ili ažurno i u kojem smislu bi navedeno trebalo ispraviti te dostaviti potrebnu dokumentaciju u prilog svojih navoda.
5.3. Pravo na brisanje
Ispitanik ima pravo tražiti brisanje osobnih podataka koje se na njega odnose ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:
 • osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhu u koje su prikupljeni ili obrađeni;
 • ispitanik je povukao privolu na kojoj se obrada temelji u skladu s člankom 6. stavkom točkom (a) ili člankom 9. stavkom 2. točkom (a) i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu;
 • ispitanik je uložio prigovor na obradu svojih osobnih podataka u skladu sa člankom 21. stavkom 1. Opće uredbe o zaštiti podataka te ako ne postoje jači legitimni razlozi za obradu od strane HTZ-a;
 • osobni podaci nezakonito su obrađeni;
 • osobni podaci moraju se brisati radi poštivanja pravne obveze iz prava Unije ili prava države kojoj podliježe  voditelj obrade
 • osobni podaci prikupljeni su u vezi s ponudom usluga informacijskog društva iz članka 8. stavka 1.
5.3.1. Iznimke vezane uz ostvarivanje navedenog prava predviđene su člankom 17. stavkom 3. Opće uredbe
Navedena prava nisu primjenjiva u mjeri u kojoj je obrada nužna:
 • radi ostvarivanja prava na slobodu izražavanja i informiranja;
 • radi poštovanja pravne obveze kojom se zahtijeva obrada u pravu Unije ili pravu države članice kojem podliježe voditelj obrade ili za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade;
 • u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe u skladu s člankom 89. stavkom 1. u mjeri u kojoj je vjerojatno da se pravom iz stavka 1. može onemogućiti ili ozbiljno ugroziti postizanje ciljeva te obrade; ili
 • radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.
5.4. Pravo na ograničavanje obrade osobnih podataka
Ispitanik ima pravo ishoditi ograničenje obrade ako:
 • osporava njihovu točnost
 • ako je obrada nezakonita, a ispitanik se protivi njihovom brisanju
 • ako voditelj obrade više ne treba osobne podatke, ali ih je ispitanik zatražio radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva
 • ako je ispitanik uložio prigovor na obradu svojih osobnih podataka.
5.5. Pravo na prigovor
Ako podatke ispitanika obrađujemo u svrhe izvršavanja zadaća od javnog interesa ili pri izvršavanju svojih ovlasti ili se prilikom obrade istih pozivamo na naše legitimne interese, ispitanik može podnijeti prigovor protiv takve obrade.
5.6. Pravo na pritužbu
Ako ispitanik smatra da mu je povrijeđeno neko pravo zajamčeno Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj 42/2018) i Općom uredbom o zaštiti podataka, može Agenciji za zaštitu osobnih podataka podnijeti zahtjev za utvrđivanje povrede prava.
6. PRIMATELJI OSOBNIH PODATAKA
HTZ izričito izjavljuje da neće prodavati, dijeliti ili na bilo koji drugi način, ustupiti Vaše osobne podatke trećim osobama, osim pod uvjetom i na način određen ovom politikom privatnosti. HTZ pridržava pravo povremeno trećim osobama, koje se unajmljuju za pružanje određenih usluga u ime ili za račun HTZ-a ili u svezi s drugim poslovnim djelatnostima ustupiti Vaše osobne podatke na daljnju obradu, jedino i isključivo u svrhu koja se podudara s prvobitnom svrhom prikupljanja podataka za koju ste dali svoj pristanak, o čemu će HTZ posebno voditi računa.
Pristup Vašim osobnim podacima u određenim slučajevima mogu imati pružatelji informatičko-komunikacijskih usluga u svojstvu izvršitelja obrade, koji pružaju usluge podrške informatičkih rješenja za voditelja obrade. S izvršiteljima obrade sklopili smo ugovore u kojima je detaljno propisano postupanje s osobnim podacima, stoga isti nisu u mogućnosti obrađivati Vaše osobne podatke bez našeg naloga i prosljeđivati ih trećim stranama.
O određenim okolnostima, dužni smo dostaviti Vaše podatke na temeljem zakonom osnovanog zahtjeva nadležnim tijelima (policija, sud) ako je to potrebno u svrhu provođenja zakonom propisanog postupka. Pravna obveza može proizlaziti iz nacionalnih propisa ili iz propisa EU.
Primjerice prilikom organiziranja sajmova potrebno je dostaviti Vaše osobne podatke drugim primateljima u opsegu koji je potreban za ostvarenje utvrđene svrhe.
Vaši osobni podaci neće se prosljeđivati trećim stranama u svrhe izravnog marketinga.
7. SIGURNOST OBRADE OSOBNIH PODATAKA
Prikupljamo i obrađujemo osobne podatke na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost i povjerljivost u njihovoj obradi  te omogućavanje učinkovite primjene načela zaštite podataka, smanjenje količine podataka, opseg njihove obrade, razdoblje pohrane i njihovu dostupnost.
Poduzimamo sve odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite kako bi spriječili slučajno ili nezakonito uništavanje, gubitak, izmjene, neovlašteno korištenje, otkrivanje uvid ili pristup podatcima te se svi zaposlenici voditelja obrade obvezuju se na čuvanje osobnih podataka potpisivanjem izjave o povjerljivosti.
8. VREMENSKO RAZDOBLJE ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA
Vaše osobne podatke obrađujemo dok se ne ispuni svrha obrade osobnih podataka. Nakon prestanka svrhe u koju su prikupljeni, Vaše osobne  podatke više ne koristimo,  te isti ostaju u našem sustavu pohrane i čuvamo ih koliko nas obvezuju zakonski propisi o čuvanju arhivskog gradiva.
Podaci prikupljeni temeljem privole pohranjuju se u sustavu voditelja obrade dok je aktivna privola. Nakon povlačenja privole, podaci se brišu iz sustava.
9. KONTAKT INFORMACIJE
Ako imate pitanja u vezi obrade Vaših osobnih podataka, možete  nam se obratiti na mail sljedeće kontakte:
E-mail: info@htz.hr; Tel: +3851 4699 333,  E-mail: zop@htz.hr ; Tel: +3851 4699 333,
10. PROMJENE POLITIKE PRIVATNOSTI
Politiku privatnosti redovito ažuriramo kako bi ista bila točna i ažurna te zadržavamo pravo promjene sadržaja iste ako smatramo da je to nužno. O svim izmjenama i dopunama  biti ćete pravovremeno informirani putem naše internetske stranice u skladu s načelom transparentnosti.
Pristupom na naše internetske stranice te na profile kojim upravlja Hrvatska turistička zajednica na društvenim mrežama (LinkedIn, Facebook, Instagram, You tube profil i dr.) te komunikacijskim kanalima dostupni široj javnosti, pristajete na prikupljanje i korištenje Vaših osobnih podataka sukladno ovom politikom privatnosti.

IZJAVA O KOLAČIĆIMA (Cookie policy)

Na ovom web-mjestu možete odabrati želite li prihvatiti ili onemogućiti kolačiće. Neki su kolačići nužni za pravilan rad web-mjesta pa se ne mogu onemogućiti.
Upotreba kolačića (engl. cookies)
Da bismo kolačiće mogli upotrebljavati u skladu s UREDBOM (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Općom uredbom o zaštiti podataka), Zakonom o provedbi Opće uredbe i Zakonom o elektroničkim komunikacijama, potrebna nam je vaša privola.
Nužni kolačići
To su kolačići koji omogućuju pravilan rad web-mjesta i moraju biti aktivirani. Za njih nije potreban pristanak pa stoga ne tražimo vaš pristanak za njihovu upotrebu.
Oglašivački kolačići
Ovi se kolačići upotrebljavaju za napredniju analizu web-mjesta. S pomoću njih analiziramo vaše interese i želje te nam oni pomažu da vam pružamo informacije koje vas zanimaju i stvaramo prilagođen sadržaj na temelju vaše upotrebe web-mjesta croatia.hr. Za upotrebu ovih kolačića tražit ćemo vaš pristanak. Marketinški kolačići omogućuju bilježenje posjeta i izvora prometa kako bismo mogli mjeriti i poboljšati učinkovitost svojeg web-mjesta. Pomažu nam saznati koje su stranice najviše i najmanje popularne i vidjeti kako se posjetitelji kreću stranicom. Sve informacije koje ti kolačići prikupljaju akumuliraju se i stoga ostaju anonimni. Marketinški kolačići mogu se isključiti. Ako ne omogućite te kolačiće, nećemo znati kada ste posjetili našu stranicu i nećemo moći pratiti njezinu učinkovitost. Ne pohranjuju izravno osobne postavke, ali temelje se na jedinstvenoj identifikaciji vašeg preglednika i internetskog uređaja. Ako ne omogućite te kolačiće, susrest ćete se s manje ciljanim oglašavanjem.
Upotrebljavamo kolačiće iz sljedećih izvora:
Poduzeće: Google Inc.
Domena: .google.hr, .google.com, .gstatic.com, .tagmanager.google.com, .doubleclick.net
Google Analytics snažna je i široko rasprostranjena usluga poduzeća Google za analizu mrežnog prometa. On omogućuje vlasnicima web-mjesta detaljan uvid u upotrebu njihova web-mjesta, trajanje upotrebe i korisnike, sve to u stvarnom vremenu. Google Analytics stoga je u osnovi alat za obradu korisničkih podataka.
Google upravitelj oznaka alat je koji omogućuje vlasnicima web-mjesta da upravljaju marketinškim oznakama (fragmentima koda ili pikselima za praćenje) i postavljaju ih na svoje web-mjesto bez izmjena samog koda.
Google pruža usluge Google Ads, Display & Video 360 i Google Ad Manager. S pomoću njih oglašivači mogu lakše i učinkovitije planirati, provoditi i analizirati marketinške programe, a izdavači mogu povećati prihode od mrežnog oglašavanja.
Google može prenijeti te podatke trećim stranama, ako to zahtijeva zakon ili ako treće strane obrade podatke u ime Googlea. Google neće povezati vašu IP adresu s drugim podacima koje Google posjeduje. Pogledajte Google Pravila o privatnosti na sljedećem linku: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.
Google je razvio dodatak za preglednik kojim možete spriječiti korištenje vaših podataka za Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, dc.js). Možete ga preuzeti ovdje: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Poduzeće: Facebook Inc.
Domena: .facebook.com
Facebook je internetska društvena mreža koja omogućuje korisnicima povezivanje s obitelji i prijateljima te upoznavanje novih ljudi.
Popis kolačića koje upotrebljavamo:
Web-stranicu eurovelo8.hr (dalje u tekstu: web-lokacija) pokrenula je i uređuje Hrvatska turistička zajednica (dalje u tekstu: HTZ).
Pri prvom korištenju web-lokacije smatra se da ste u cijelosti upoznati s ovim uvjetima, da su vam jasni i da ih prihvaćate. Ako niste suglasni s njima, molimo da ne pristupate web-lokaciji i da ne koristite njezine sadržaje. Ako imate bilo kakvih pitanja ili nejasnoća u vezi s Uvjetima korištenja, molimo da nam se obratite na web@htz.hr.
Zadržavamo pravo da izmijenimo izgled i sadržaj web-lokacije te Uvjete korištenja, stoga Vas molimo da ih povremeno proučite kako biste se upoznali s eventualnim promjenama. Smatrat ćemo da Vaše naknadno korištenje web-lokacije znači da prihvaćate sve eventualne izmjene.
Predmetni uvjeti odnose se na nekoliko segmenata:

 1. Način korištenja
 2. Autorska i ostala prava intelektualnog vlasništva
 3. Jamstva i uskraćivanje prava
 4. Kolačići (cookies)
 5. Statistika
 6. Poveznice
 7. Promjene i prestanak važenja
1. Način korištenja
Dopušteno korištenje

Preuzimanje i ispis te pregled materijala i sadržaja na ovoj adresi moguće je samo u osobne svrhe. Zabranjeno je javno prikazivanje, prenošenje, objavljivanje, mijenjanje, reproduciranje, distribuiranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, izradi kopija, otpremanju te svakoj drugoj vrsti uporabe cjelovitog sadržaja web-lokacije ili njegova dijela te odabir i usklađivanje tog sadržaja, bez izričitog pismenog dopuštenja Hrvatske turističke zajednice i drugih nositelja autorskih i ostalih prava intelektualnog vlasništva. Ako je takvo dopuštenje izdano, nije dopušteno brisati ili mijenjati postojeće podatke koji se odnose na autorsko pravo i/ili na trgovački znak ili drugo pravo intelektualnog vlasništva.
Korištenje u trgovačke svrhe

Zabranjeno je koristiti web-lokaciju za trgovinu, prodaju te u druge trgovačke svrhe. Svako objavljivanje reklama ili prikupljanje ponuda za usluge nije dopušteno bez pismenog odobrenja Hrvatske turističke zajednice. Zabranjuje se prenošenje i objavljivanje opscenih, uvredljivih, vulgarnih, prijetećih ili nepristojnih, ili na drugi način neprihvatljivih ili protuzakonitih sadržaja, kao i onih kojima se vrši povreda nekih od prava bilo koje strane te posebno sadržaja koji sadrže viruse ili drugi štetan materijal. Korisnici preuzimaju odgovornost za svaku štetu koja je posljedica njihovih aktivnosti koje nisu u skladu s prethodno navedenim, kao i za drugu vrstu štete koja bi iz toga mogla proizići. Hrvatska turistička zajednica pridržava pravo (ali ne i obvezu) da materijale i sadržaje koje korisnici objavljuju na web-lokaciji u cijelosti ili djelomično izbriše.
Dostavljanje sadržaja i materijala

Dostavljanjem sadržaja i materijala (uključujući, ali ne isključivo, prijedloge, ideje, crteže) na ovu adresu, automatski izdajete (ili jamčite da je vlasnik materijala izričito dopustio) Hrvatskoj turističkoj zajednici neopoziva, stalna i ekskluzivna prava i licenciju za korištenje, adaptiranje i mijenjanje, uklapanje u druge radove, prijevode, objavljivanje, prijenos i distribuciju po čitavom svijetu spomenutog materijala u bilo kojem obliku i svim do sada poznatim i budućim medijima u bilo koju svrhu i bez naknade. Uvjeti ove točke važe i nakon prestanka važenja ovih Uvjeta.
2. Autorska i ostala prava intelektualnog vlasništva
Sadržaj web-lokacije zaštićen je autorskim pravima koja pripadaju Hrvatskoj turističkoj zajednici, ili su ustupljena Hrvatskoj turističkoj zajednici, a autori su treće osobe. HTZ također posjeduje autorsko pravo uređivanja, izbora i usklađivanja sadržaja web-lokacije. Nadalje, web-lokacija sadrži zaštitne znakove, imena pojedinaca i druge sadržaje intelektualnog vlasništva u vlasništvu HTZ-a ili trećih osoba, a HTZ je nositelj prava korištenja. Ne podrazumijeva se da je bilo koji sadržaj na web-lokaciji namijenjen neograničenoj upotrebi, već je za bilo kakvo korištenje potrebno kontaktirati Hrvatsku turističku zajednicu.
Slike i videozapisi

Sve fotografije, slike, videozapisi, biografski podaci osoba i/ili ostali materijali koji se pojavljuju na web-lokaciji isključivo su vlasništvo HTZ-a. Autorska i ostala prava intelektualnog vlasništva na svim materijalima koji se nalaze na web-lokaciji pripadaju HTZ-u. Sva prava su pridržana. Dopuštenje se daje subjektima za korištenje tih materijala isključivo u promidžbene, uredničke i informativne svrhe objavljivanja u novinama, časopisima i elektroničkim medijima. Drugačija upotreba materijala s web-lokacije nije dopuštena. Također, nije dopuštena upotreba bilo kojeg materijala s web-lokacije u svezi s prodajom ili nuđenjem na prodaju proizvoda ili usluga bilo koje vrste. Definirano dopuštenje i način korištenja web-lokacije ne smije se prenositi, podugovarati ili dodjeljivati i svaki namjeravani i pokušani prijenos, podugovaranje ili dodjeljivanje smatrat će se ništavnim. Korištenjem materijala s web-lokacije medijski korisnici obvezuju se u potpunosti pridržavati ovdje utvrđenih ograničenja, uvjeta i zahtjeva.
3. Jamstva i uskraćivanje prava
HTZ ulaže razuman napor kako bi se na web-lokaciji objavljivali točni i aktualni podaci, ali ne preuzima odgovornost za njihovu točnost i potpunost, posebice u dijelu u kojem su takvi podaci preuzeti od strane javnih servisa ili registara, odnosno dostavljeni od strane trećih osoba čija je zadaća njihovo prikupljanje i obrada. HTZ ne jamči da će web-lokacija uvijek biti dostupna i raspoloživa, te da neće sadržavati pogreške ili viruse. Svaki korisnik izričito prihvaća korištenje web-lokacije na svoju vlastitu odgovornost.
HTZ ne odgovara za štetu ili povredu (uključujući, ali ne isključivo, posebnu ili posljedičnu štetu) koja može biti rezultat korištenja ili nemogućnosti korištenja bilo kojeg dijela web-lokacije, ili sadržaja koji su na njoj objavili ili dodali drugi korisnici.
Medijski subjekti i ostali korisnici koji koriste web-lokaciju izrijekom prihvaćaju obeštetiti HTZ za bilo kakva i sva potraživanja, troškove, štete ili odgovornosti koje nastaju nesavjesnim korištenjem materijala s web-lokacije od strane istog korisnika, uključujući i bilo kakvu izravnu, neizravnu, slučajnu, posebnu ili posljedičnu štetu.
Nadalje, HTZ ne preuzima nikakvu zakonsku odgovornost za točnost, potpunost ili korisnost podataka, uređaja, proizvoda ili postupaka ovdje prikazanih, te ne jamči da korištenje informacija, uređaja, proizvoda ili postupaka neće uznemiravati privatna prava.
Uskraćivanje prava na reklamiranje

Spominjanje bilo kojeg konkretnog proizvoda, postupka ili usluge koja ima tržišno ime, zaštitni znak, proizvođača, ili slično, ne znači nužno da ga HTZ ili bilo koji od njegovih zaposlenika i dobavljača reklamira, preporučuje ili favorizira.
Uskraćivanje prava na vanjske veze

Pojava vanjskih hiperveza ne znači da HTZ ili pokrovitelji reklamiraju takve vanjske web-lokacije, ili informacije, proizvode ili usluge koje oni sadrže. HTZ niti bilo koji od pokrovitelja i dobavljača nema kontrolu nad informacijama koje sadrže takve vanjske lokacije. Vanjske veze na web-lokaciji u skladu su s politikom HTZ-a, koji nije odgovoran za sadržaj bilo kojeg povezanog sitea koji je dobio od svojih poslužitelja. Veze mogu uključivati tekstualne poveznice, male slike, ikone ili sličice koje ilustriraju vezu, a ne reklamiraju proizvode ili usluge.
4. Zaštita osobnih podataka, povjerljivost, kolačići (cookies)
Kolačići (tzv. cookies) minijaturne su datoteke koje se pohranjuju na računalo ili mobilni uređaj kada posjetimo neku web-stranicu. Kolačići dozvoljavaju web-stranici da „zapamti” aktivnosti ili postavke posjetitelja iz prethodnih posjeta, kako bi ih pri sljedećem posjetu mogla automatski primijeniti. Na taj način web-stranica već „zna” da ste već bili ovdje i u nekim slučajevima prilagođava ono što vidite na ekranu. Kolačići se najčešće koriste za pamćenje specifičnih preferencija korisnika, za pomoć pri unosu informacija koje su već unesene prilikom prethodnih posjeta, za skupljanje analitičkih podataka ili za promotivne kampanje. Web-stranica www.croatia.hr koristi tzv. kolačiće (cookies) – skup podataka koji služe kao anonimni individualni identifikator, na način da ga web-lokacija šalje Vašem pregledniku i pohranjuje na Vaše računalo. Kolačići se koriste za funkcioniranje svih značajki web-lokacije i boljeg korisničkog iskustva.
Kolačiće možemo podijeliti na privremene (session cookies) i trajne (persistent cookies). Privremeni kolačići privremeno se pohranjuju na računalu te se automatski brišu nakon zatvaranja web-preglednika. Koriste se za dobivanje privremenih podataka poput primjerice stanja Vaše košarice u web-shopu.
Trajni kolačići ostaju pohranjeni na Vašem računalu i nakon zatvaranja web-preglednika, no najčešće imaju rok trajanja. Takvi se kolačići koriste kako bi olakšali pristup registriranim korisnicima te pohranjuju podatke poput korisničkog imena i lozinke što omogućuje funkcionalnost „zapamti me” prilikom prijavljivanja, tako da ne morate upisivati korisničko ime i lozinku svaki put kada posjećujete tu web-stranicu. Trajni kolačići mogu na računalu ostati spremljeni najduže 18 mjeseci.
Kolačiće još dijelimo i na kolačiće prve i kolačiće treće strane. Kolačići prve strane dolaze s web-lokacije na kojoj se upravo nalazite, dok kolačići treće strane dolaze putem oglasa ili vanjskih servisa s drugih web-mjesta. Kolačići prve strane se, osim za pravilno funkcioniranje web-stranica, koriste i za statističko praćenje aktivnosti na web-stranici. Podaci koji se u tu svrhu prikupljaju uključuju IP adresu korisnika, podatke o pregledniku, jeziku, operativnom sustavu i druge standardne statističke podatke koji se prikupljaju i analiziraju isključivo u anonimnom i masovnom obliku. Kolačiće treće strane najčešće koriste oglašivačke mreže za analizu ponašanja korisnika na raznim web-stranicama. Svrha je analize profiliranje korisnika prema demografiji, interesima i sl. – što se najčešće koristi u svrhu oglašavanja.
No kako kolačići zapravo rade?

Kolačići informacije pohranjuju u obliku parova „ključeva” i „vrijednosti” unutar tekstualnih datoteka.
Na primjer, kolačići mogu pohraniti jezik na kojem trenutačno pregledavate stranicu. Ako se radi o hrvatskom jeziku, zapis će najčešće izgledati ovako: language=hr.
Prilikom prvog odabira jezika, web-stranica će putem vašeg preglednika stvoriti i spremiti kolačić koji sadrži podatak o jeziku. Zatim, pri svakom sljedećem posjetu, ako taj kolačić još uvijek postoji, stranica će znati za Vaš odabir te će vam prikazivati sadržaj na željenom jeziku.
Prilikom pristupanja web-lokaciji, croatia.hr kolačići identificiraju parametre pretraživača, no ne i samih korisnika. Ukratko, svrha je kolačića dobronamjerna, nisu štetni i ne mogu nositi viruse te omogućuju bolje korisničko iskustvo prilikom pretraživanja stranica.
Ako niste suglasni s upotrebom kolačića, možete ih lako izbrisati (ili onemogućiti) na svojem računalu pomoću postavki preglednika kojim se koristite. Više informacija o upravljanju kolačićima dostupne su na stranicama preglednika koji koristite ili na www.allaboutcookies.org.
Budući da je svrha kolačića poboljšanje i omogućivanje što boljeg korisničkog iskustva korištenja naše web-lokacije i njezinih procesa u punom opsegu njihove funkcionalnosti, napominjemo da onemogućivanjem ili brisanjem kolačića možete onemogućiti funkcioniranje značajki web-lokacije ili prouzročiti drugačiji rad i izgled u svojem pregledniku.
5. Statistika
Web-stranica www.croatia.hr koristi alat Google Analytics za statističko praćenje korisničke aktivnosti. Korisnička aktivnost prati se radi osiguravanja ispravnog funkcioniranja web-stranice te s ciljem unaprjeđivanja stranice i poboljšavanja korisničkog iskustva. Google Analytics ne omogućuje identifikaciju korisnika, iako obrađuje neke tipove privatnih podataka poput IP adrese. To se postiže agregiranjem podataka te tehnikama anonimizacije poput maskiranja IP adrese.
Kako bismo Vam pružili bolje korisničko iskustvo te efikasno planirali buduće aktivnosti, koristimo alat Google Analytics Advertising Reporting Features koji pruža uvid u podatke o spolu, dobi i interesima korisnika. Ovi se podaci temelje na kolačićima treće strane, također su anonimni te ne mogu poslužiti za identifikaciju korisnika.
Detaljne informacije o toj usluzi i kolačićima koje koristi, kao i o mogućnostima korisnika da reguliraju praćenje vlastite aktivnosti, dostupne su na: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.
6. Poveznice
Činimo sve što je u našoj moći kako bismo osigurali da sva preusmjeravanja s naših web-stranica Vas i/ili Vaše dijete upute na web-stranice čiji je sadržaj kvalitetan u smislu da ne potiče negativnosti. Međutim, stranice i adrese na webu se brzo mijenjaju, i ne možemo uvijek jamčiti za sadržaj svake adrese na koju Vas usmjerimo.
7. Promjene i prestanak važenja uvjeta korištenja
Hrvatska turistička zajednica pridržava pravo izmjene ili prekida svih ili bilo kojeg dijela ove web-lokacije te uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku. Promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovoj adresi ili kada su korisnici o njima obaviješteni. Uvjeti korištenja primjenjuju se do Vašeg ili HTZ-ova raskida tih uvjeta. Vaš raskid, moguć u bilo kojem trenutku, znači prestanak korištenja web-lokacije i poništenje svih materijala i sadržaja preuzetih i korištenih s te web-lokacije.